خداوندا... ای قادر متعال زمان یکسر مملو از جلال و شکوه توست.
خدایا... آنچه تو می خواهی سرچشمه ی سعادت ماست، آنچه تو می خواهی مایه ی آرامش ماست.
خدایا لحظه ای به زندگی ما بر روی زمین نگاه کن، آیا آنچه تو می خواستی این بود!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید