هر کس به چیزی تبدیل می شود که بدان عشق می ورزد.اگر سنگی را دوست داشتهباشد سنگ می شود.اگر هدفی را دوست بدارد ،به آن هدف تبدیل می شود.اگر بهفردی عشق ورزد آن فرد می شود.و اگر به خدا عشق بورزد خدایی می شود

/ 0 نظر / 16 بازدید