وسعت دل من

در این بازار نامردی بهدنبال چه می گردی؟ ..... نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی ...... برو بگذر از این بازار ، از این مستی و طنازی ..... اگر چون کوه هم باشیدر این دنیا تو می بازی و باید فراموشت کنم.... چندیست تمرین می کنم .... من می تونم ،میشه،آروم تلقین می کنم.... کم کم ز یادم می رود،اینروزگارو.... رسم اوست،این جمله رابا تلخیش صدبارتضمین می کنم!!!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید