نیایش

در آغاز ای خداوند خواهش می کنم دست مرا در دست خود بگیر و هدایتم کن، به ملایمت هدایتم کن، به آن دَمی که رنج ها پایان گرفته. تو روح مرا به سرزمینت خواهی برد، آنجا که در آغوشت بخوابم،مثل فرزندی در آغوش مادرش...فرشته

/ 0 نظر / 17 بازدید